Ký sự Âm vang Điện Biên Phủ: Tập 7 – Xe thồ ra trận